ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم

اسماعیل احمدی؛ محمد حسن ملکی؛ رسول ثانوی فرد؛ محمد رضا فتحی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 59-79

چکیده
  زنجیره‌تأمین کارآمد نقش مهمی در تولید و توزیع محصولات و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در کشور دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران‌های کلیدی و سناریوهای آینده زنجیره‌تأمین صنعت نفت است. پژوهش حاضر از منظر جهت‌گیری، کاربردی و از بعد روش‌شناسی چندگانه است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، پیشران‌های ...  بیشتر