پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت

کاظم کیال؛ امیر البدوی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 200-225

چکیده
  قسمت نخست این تحقیق، مقالات مختلف حوزه نوآوری باز را مرور می­کند. چهار مرحله کلی در استفاده از رویکرد نوآوری باز متصور است: 1- به دست آوردن نوآوری 2- یکپارچه سازی نوآوری 3- تجاری سازی نوآوری 4- مکانیسم های تعاملی. در قسمت دوم که تحقیق میدانی است اطلاعاتی بر اساس مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و با استفاده از روش "رویش نظریه"  ...  بیشتر