کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز

قاسم سلیمی؛ جعفر ترک زاده؛ فروغ سنگی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 53-82

چکیده
  در راستای ارتقای برایندهای فردی و سازمانی، رویکرد بهسازی منابع انسانی از راهبردهای مختلفی بهره برده است. موضوع توجه به بی تفاوتی سازمانی و کاوش راهبردها و سازوکارهایی جهت کاهش این پدیده سازمانی از جمله مباحث مدیریتی چالش برانگیز است. یکی از مکانیزم های تاثیرگذار در کاهش بی‌تفاوتی، طراحی ساختارهای تواناساز سازمانی است. هدف از انجام ...  بیشتر