نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 177-194

چکیده
  خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف کننده نامیده می‌شود، زیرا شامل پیامدهای بلند مدتی مانند بدهی‌، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان داده‌اند که خرید وسواسی توسط نگرش پولی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نگرش پولی بر خرید وسواسی جوانان است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده ...  بیشتر