مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز

عزت ا... اصغری زاده؛ مهدی نصراللهی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 131-154

چکیده
  امروزه تعداد بسیار زیادی از محصولات با وارانتی های گوناگون به فروش می روند و وارانتی ها در موفقیت محصولات در بازارهای رقابتی یک نقش اساسی ایفا می کنند. در این مطالعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت ارائه شده است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار ...  بیشتر