طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی

زهرا علی‌پور درویشی؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 45-66

چکیده
  سایش اجتماعی یکی از دستاورد های منفی زندگی اجتماعی است که هزینه های سنگینی برای سازمان ها و جامعه دارد. این مقاله در راستای مساعدت به مدیران برای تخفیف اثرات منفی سایش اجتماعی بر کارکنان تألیف شده است و هدف آن احصای اجزای مدل سایش اجتماعی در سازمان ها ی مورد مطالعه و ایجاد هوشیاری اجتماعی در مدیران و کارکنان می باشد. این تحقیق در دو ...  بیشتر