طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور

اسدالله کردنائیج؛ محمود احمدپور داریانی؛ شهاب‌الدین شمس

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 119-156

چکیده
  امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات ...  بیشتر