طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران

علی بهاری‌فر؛ شعبان الهی

دوره 9، شماره 20 ، مهر 1384، ، صفحه 23-52

چکیده
  امروزه برای بقا و عملکرد سازمانها، عبرت از گذشته و آگاهی از اشتباه و رموز موفقیت ضروری است. سازمانها مجبور به یادگیری از تجربه‌های خود و دیگر سازمانها می‌باشند. با مستندسازی تجربه‌ها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم می‌شود و با به‌کارگیری تجربه‌های مرتبط با کسب و کار، عملکرد سازمانی افزایش پیدا می‌کند. به منظور جمع‌آوری، ...  بیشتر