ماهیت کار مدیران در ایران در مقایسه با سایر کشورها

فریبا  لطیفی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 245-263

چکیده
  مقاله حاضر برخی از دستاوردهای پژوهشی را که به بررسی در مورد ماهیت کار مدیران ایرانی پرداخته است، ارائه می‌دهد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش بر‌گرفته از روشی است که هنری‌مینتزبرگ در تحقیق خود در مورد مدیران آمریکایی انجام داد. در این روش مدیران مورد بررسی از طریق مشاهده سایه به سایه مطالعه شدند. نتایج تحقیق به منظور دستیابی ...  بیشتر