بالندگی سازمانی، ارائه الگویی اثربخش برای بنگاههای کشور

مجتبی رجب‌بیگی؛ ابوالحسن فقیهی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1385

چکیده
  مطرح شدن رویکردهای گوناگون در زمینه بالندگی سازمانی، این پرسش اساسی را به وجود می‌آورد که در چه شرایط سازمانی، کدام رویکرد برای ایجاد تحول در سازمان اثربخش است؟ به منظور پاسخ به این سؤال اساسی، رویکردهای تحول سازمانی، بررسی و در سه گروه جای داده می‌شوند. گروه اول، رویکردهایی است که تحول سریع و از بالا به پایین و به کارگیری فناوریهای ...  بیشتر