ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی

پیام حنفی‌زاده؛ محمد رضا حنفی‌زاده؛ محسن خدابخشی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 141-164

چکیده
  یکی از مهمترین مشکلات محققان بررسی‌کننده شکاف دیجیتالی ، نبود مجموعه‌ای استاندارد از شاخص‌هایی است که اولاً شکاف دیجیتالی میان کشور‌‌ها را به طور مناسبی اندازه‌گیری کند، ثانیاً آمار و اطلاعات آنها بتواند به وسیله بیشتر کشور‌‌ها جمع‌آوری شود و ثالثاً به‌عنوان یک پایه و استانداردی برای آمارهای قابل مقایسه جامعه اطلاعاتی استفاده ...  بیشتر