بررسی عوامل مؤثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ پریسا راکعی

دوره 15، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 21-46

چکیده
  تعهد در روابط بین خریدار و فروشنده صنعتی یک مبحث مهم در حوزه بازاریابی رابطه مند است. از ‏جمله منافعی که بازاریابان از تعهد شرکت های خریدار صنعتی کسب می کنند، بروز رفتارهای مطلوب ‏آنان است که به کاهش هزینه ها و افزایش سود شرکت های فروشنده منجر می شود. ‏ این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد خریدار در بازارهای صنعتی و تأثیر ...  بیشتر