تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی

سمیرا کلبه داری؛ محمد حسین صبحیه؛ سیدنصرالله ابراهیمی

دوره 22، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 73-101

چکیده
  سیستم حکمرانی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که به‌ منظور اجرای آن شرکت‌های متنوعی تحت عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می‌کنند می‌تواند بر عملکرد مشارکت و در نهایت عملکرد پروژه تأثیرگذار باشد. مطابق با مرور نقادانه ادبیات موضوع در این زمینه و دستیابی به شکاف تحقیقاتی مشخص گردید که داشتن سیستم حکمرانی مناسب یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار ...  بیشتر