خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی

جعفر محمودی؛ امین آقائی روزبهانی

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 43-69

چکیده
  موضوع این تحقیق حکمرانی سازمانی و هدف آن استخراج و تدوین خوشه‌های موضوعی این حوزه از دانش می‌باشد. از آنجا که حکمرانی سازمانی هنوز به عنوان یک رشته علمی مقبولیت عام نیافته، هنوز نقشه علمی این حوزه از دانش نیز ترسیم نشده است. ما در این تحقیق با بررسی ۱۲۵۱ مقاله منتشر شده در ۱۲۱ مجله در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ و با استفاده از روش تحلیل ...  بیشتر