نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور

زینب میرزایی؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 170-191

چکیده
  بازاریابی اجتماعی بر پایه تأمین نیازها و خواسته های مشتریان در کوتاه مدت به نحوی شایسته تر از رقبا؛ تامین منافع بلند مدت بازار هدف و نیز ارتقای رفاه و تندرستی جامعه بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بومی­سازی شاخص­ها و مولفه­های بازاریابی اجتماعی در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است. روش این پژوهش ازنظر هدف ...  بیشتر