بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب

سارا پسران افشاریان؛ محمد حقیقی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ هاشم آقازاده

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 68-87

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد مدل مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت بوده است.روش: این پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده‌ها میدانی محسوب می‌شود. تکنیک کیفی مورد استفاده شده فراترکیب و مصاحبه، در قسمت کمی تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه هدف برای قسمت کیفی مدیران و خبرگان بانکداری با مدرک کارشناسی ارشد ...  بیشتر

تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی

محمد بروجردی؛ هاشم آقازاده؛ محسن نظری

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 137-161

چکیده
  همکاری‌رقابتی نمادی از هم‌زیستی میان اهداف ناسازگار همکاری و رقابت به‌منظور ارزش‌آفرینی بیشتر و سپس گزینش آن، در یک سناریوی برد-برد در روابط میان سازمانی است. پژوهش پیشرو باهدف طراحی مدل مفهومی استراتژی همکاری‌رقابتی در بنگاه‌های ارائه‌کننده خدمات مهندسی صورت گرفته است. برای این منظور با بهره‌گیری رویکرد کیفی و به‌کارگیری ...  بیشتر