طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت )

علی محقر؛ حمید عباسی

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 53-73

چکیده
  علارغم اهمیت و تاثیر فراوان  بانکها در رشد و توسعه جامعه ،  تحقیقات مربوط به مبحث پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی بسیار کم و محدود می باشد . هدف این تحقیق شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی و ارایه آن جهت اجرا در سیستم بانکی است. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی عبارت است از:اساتید راهنما، خبرگان ...  بیشتر