تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان)

رضا سپهوند؛ زینب امیری؛ مجتبی فرخی؛ یداله امیری

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 47-68

چکیده
  با وجود این‌که در دوره‌ای از تاریخ برخی اندیشمندان مذهب را عامل عقب‌ماندگی جوامع می‌دانستند، باید گفت مذهب الهی پیش‌برنده سرمایه‌ای است که برای فرد و اجتماع حاصل می‌شود و انباشت آن موجب بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌شود. از این‌رو می‌توان مذهب را در دو بعد سرمایه مذهبی فردی و سرمایه مذهبی اجتماعی عامل محرک ...  بیشتر