مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح مختلف نظامهای نوآوری

امیرعلی سیف‌الدین؛ محمد حسین سلیمی؛ میر مهدی سید اصفهانی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 77-111

چکیده
  در این مقاله سعی می‌شود تا رویکرد نظامهای نوآوری و چارچوبها یا سطوح مختلف آن شناسایی و باهم مقایسه شود. نظامهای نوآوری رویکرد، جدیدی به نوآوری و توسعه فناوری است که در دو دهه اخیر توسعه و تکامل یافته است. وجه تسمیه آن با سایر رویکردهای مربوط به نوآوری در نگرش سیستمی آن است. این مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست سعی شده تا ...  بیشتر