ارائه مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی بر اساس داده‌‌ها و فرایند‌های پردازش داده‌ها

محمد‌باقر منهاج؛ ناهید هاشمیان بجنورد؛ عباس سیفی؛ محمدحسین فاضل زرندی؛ عباس افرازه

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 219-248

چکیده
  جهانی‌شدن اقتصاد، افزایش رقابت، پویایی و تلاطم محیطی باعث شده است که تولیدات دانشی بخش عمد‌ه‌ای از تولیدات سازمان‌‌های امروز را تشکیل دهد. برنامه‌ریزی برای این نوع تولیدات، به دلیل ناملموس بودن آن دشوار است. طبقه‌بندی تولید منجر به شناخت بهتر هر طبقه و سهولت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود. در این مقاله، مدلی برای طبقه‌بندی ...  بیشتر