استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی

سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ مهدیه فرازکیش

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 175-202

چکیده
  اولویت گذاری فناوری موضوعی است که در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ اما از آنجا که هیچ کشوری نمی تواند کلیه فناوری ها و همه شاخه های آن را توسعه دهد، لذا برای هر فناوری اصلی نیازمند استراتژی ملی فناوری در حوزه های کلان می باشد؛ لذا در این پژوهش با انتخاب فناوری اطلاعات به عنوان محور مطالعه، با بررسی دقیق استراتژی های فناوری ...  بیشتر

ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان

مهدی اکبری؛ سید سپهر قاضی نوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 43-59

چکیده
  ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان مهدی اکبری1*، سید سپهر قاضی نوری2 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران 2- دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دریافت:10/7/89 پذیرش: 22/10/89 چکیده در ...  بیشتر