موانع فعالیتهای داوطلبانه شرکتی در سازمانهای ایرانی

احمد افخمی

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 68-90

چکیده
  در سال‌های گذشته فعالیت‌های داوطلبانه شرکتی در دنیا رشد فزاینده‌ای داشته است. اخیراً در ایران برخی از سازمان‌ها به این فعالیت‌ها روی آورده‌اند. علی‌رغم توسعه این فعالیت‌ها در ایران، هنوز قسمت زیادی از سازمان‌ها در این فعالیت‌ها شرکت نداشته‌اند. هدف اصلی این مطالعه یافتن موانع فعالیت‌های داوطلبانه شرکتی در سازمان‌های ایرانی ...  بیشتر