تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی

حمیدرضا جلیلیان

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 135-157

چکیده
  مدیریت خوب عضو حیات‌بخش، پویا و زمینه‌ساز مشارکت گستره کارکنان در سیاست‌گذاری سازمانی است که هدف چرخه فعالیت شرکت را خدمت به‌کل بزرگ‌تر (جامعه) و مقدم بر سود سهامداران می‌داند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی- بازرگانی با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از استراتژی نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه ...  بیشتر