تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه

حسین رحیمی کلور؛ عادله دهقانی قهنویه

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 115-134

چکیده
  هدف این مقاله، تبیین اثر کیفیت ارتباطات و ادراک از برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه با نشانه ­های حسی و نیت هم ­آفرینی ارزش با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه است. پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. جامعه، مصرف­ کنندگان الکترونیکی است که با استفاده از فرمول کوکران، 175 نفری انتخاب ...  بیشتر