شناسایی و بررسی الزامات شکل دهی ترکیب کانالهای توزیع چندگانه

محمد باشکوه

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 139-170

چکیده
  کمبود عقبه­ی دانشی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل دهی ترکیب متناسب کانال­های توزیع و نتایج مترتب برآن، پژوهشگر را برآن داشته که در قالب مطالعات آکادمیک نسبت به تدوین و گسترش دانش این حوزه از بازاریابی اقدام نماید. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده­بنیاد با انجام مصاحبه با 16 نفر از مدیران خبره ...  بیشتر