مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران

حسن دانایی فرد

دوره 22، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 152-175

چکیده
  تحصیلات و به طور خاص تجربه کاری صرفاً نوعی شایستگی است و زمانی ارزشمند است که منشا شکل‌گیری پدیده‌ای بنام ظرفیت در افراد شود که چنین ظرفیتی خود منشا عملکرد کاری خواهد بود. در بسته شایستگی‌های لازم برای احراز پست‌های مدیریتی عالی سازمانی و ملی در بخش دولتی تجربه کاری یکی از معیارهای بسیار کلیدی محسوب می‌شود، زیرا به نظر می‌رسد تجربه ...  بیشتر