طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی

حجت فرجی خورشیدی؛ عادل آذر

دوره 9، شماره 20 ، مهر 1384، ، صفحه 121-149

چکیده
  بررسی در ادبیات موضوع ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی ارائه شده به‌وسیله صاحبنظران و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است: رویکرد گسترش و رویکرد قاعده‌مند. بنگاههایی که از رویکرد گسترش استفاده می‌کنند، بتدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ ...  بیشتر