بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان)

خاطره قیصری؛ میرزا حسن حسینی؛ عادل آذر؛ سید موسی خادمی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 27-44

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان است. در حوزه بانکداری به خاطر شباهت خدمات ارایه شده و رقابت تنگاتنگ بین آنها، بررسی عواملی که باعث خلق ترجیحات مصرف کنندگان و گرایششان به سمت برند خاصی می‌شود حایز است. لذا باید اطلاعات مفیدی در اختیار مدیریت بانک ‌ها قرار گیرد، تا با اختصاص ...  بیشتر

مدل سازی متغیرهای اخلاقی تاثیرگذار بر برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی و روش تجزیه تحلیل تم (مطالعه موردی: صنعت شیرینی و شکلات)

مهدی گیلی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمند

دوره 24، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-17

چکیده
  هدف از این مقاله، توسعه و تکوین مدل برندسازی شرکتی اخلاق محور در صنعت شیرینی و شکلات در کشور ایران و پیش بینی و تشریح سازه برندسازی شرکتی اخلاق محور در یک مطالعه اکتشافی می باشد. در  این پژوهش پس از شناسایی سازه های اخلاقی برندسازی شرکتی در یک مطالعه کیفی از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان و تجزیه تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با روش ...  بیشتر