بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام

رضا سپهوند؛ زهره محمدیاری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 112-137

چکیده
  ماهیت سازمان‌های دولتی و بروکراسی‌های غیر‌قابل انعطاف حاکم بر آنها موجب محدودیت هرچه بیشتر مدیران شده و آنها را صرفاً به مجری قوانین نهادهای قانون گزار تبدیل کرده است. در مواردی که مدیران قصد اعمال صلاحدید مدیریتی خویش را دارند، مهارت سیاسی و خصیصه جرأت ورزی به آنها کمک می‌کند تا با نیت خیرخواهانه قوانین موجود را نادیده گرفته و ...  بیشتر