بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان

علی اکبر فرهنگی؛ حسین دامغانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ مجیدرضا داوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 169-189

چکیده
  بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان علی اکبر فرهنگی1،حسین دامغانیان2، محمدرضا مهرگان3، مجیدرضا داوری4 1- استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهر ان، ایران 3- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، ...  بیشتر