نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]

ا

 • ابعاد معرف شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • اتلاف وقت طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 21-38]
 • اثربخش‌ترین اقدامات اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 19-37]
 • اجماع روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]
 • اخلاق کسب و کار بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری(مورد مطالعه:شرکت کاشی الماس کویر) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 19-33]
 • ادارات تعاون استان یزد مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • ارزش فعلی کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • ارزیابی عملکرد مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 189-205]
 • ازیادبردن محفوظات تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • استراتژی فناوری اطلاعات استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]
 • استراتژی ملی فناوری استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]
 • استراتژی‌های منابع انسانی اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 19-37]
 • اعداد فازی مثلثی ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • الزامات شغلی تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • الگوی کانو ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • الگوی نقش تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 91-111]
 • انتخاب تأمین کننده یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده‌های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • انتگرال فازی غیر جمعی (انتگرال چوکوئت) ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • انگیزه فرصت تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 91-111]
 • ایران شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ب

 • بخشودگی مالیاتی کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • برنامه‌ریزی آرمانی روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]
 • برنامه‌ریزی خطی آرمانی "تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه‌بندی در علم مدیریت " [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • برنامه ریزی دینامیک کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • بودجه ریزی نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 83-103]
 • بیز ساده دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]

پ

 • پویایی های سیستم شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 39-58]

ت

 • تئوری خاکستری ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 189-205]
 • تئوری فازی انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • تامین کننده ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • تجزیه تشخیص آرمانی "تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه‌بندی در علم مدیریت " [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • تحلیل پوششی داده‌ها یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده‌های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 189-205]
 • تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 153-173]
 • تحلیل پوششی داده های فازی مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • تحلیل تشخیصی شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • تحلیل تشخیصی چند متغیری پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تأثیر متغیر کارایی در بهبود الگو [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 149-168]
 • تحلیل عاملی بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • تحلیل عاملی طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 21-38]
 • تحلیل مؤلفه های اصلی طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 21-38]
 • تدوین و تصویب بودجه تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • تصمیم‌گیری روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]
 • تصمیم گیری نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 83-103]
 • تصمیم گیری اخلاقی بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری(مورد مطالعه:شرکت کاشی الماس کویر) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 19-33]
 • تصمیم گیری با معیار چندگانه ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • تعلق‌خاطر کاری تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • تعهد سازمانی تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • توصیه خدمات ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]

ج

 • جمهوری اسلامی ایران تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 35-56]

چ

 • چسبندگی دانش تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]

ح

 • حالت گذار کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]

خ

 • خوشه بندی ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]

د

 • داده کاوی دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • داده‌های نادقیق یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده‌های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • دانش کهنه تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • درماندگی مالی پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تأثیر متغیر کارایی در بهبود الگو [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 149-168]

ر

 • رپید ماینر دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • رتبه‌بندی بازه‌ای سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 153-173]
 • رتبه بندی فازی ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • رضایت شغلی بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 53-72]
 • رضایت مشتری ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • رفتار اخلاقی بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری(مورد مطالعه:شرکت کاشی الماس کویر) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 19-33]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 53-72]
 • رهبری خدمتگذار بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 53-72]
 • روابط علّی نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 83-103]
 • روش دلفی انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • روش ویکور انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • رویکرد جهان‌شمول اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 19-37]

ز

 • زنجیره ارزش الگوی هم‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 167-188]
 • زنجیره های مارکف کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]

س

 • سازمان‌های دولتی تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 35-56]
 • سطح بلوغ فرایندی تاثیر میزان بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبیت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداری اصفهان ) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 63-78]
 • سیاست گذاری شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 39-58]
 • سیستم استنتاج فازی ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 105-130]
 • سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 105-130]
 • سیستم تولیدی شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]

ش

 • شبکه های عصبی مصنوعی دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • شبیه سازی مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 145-170]
 • شخصیت برند ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 105-124]
 • شرکت های مخابرات استانی ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 189-205]
 • شیوه آموزش'' بررسی رابطه بین شیوه های آموزش کارکنان - با فرایندهای مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی در صنعت هسته‌ای [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 114-128]

ط

 • طبقه‌بندی تجزیه خوشه‌ای "تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه‌بندی در علم مدیریت " [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]

ع

 • عامل سنجش ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 105-130]
 • عدم توافق روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]
 • عرصه سیاسی تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 35-56]
 • علم مدیریت "تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه‌بندی در علم مدیریت " [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • عملکرد زنجیره تامین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 39-58]
 • عملکرد کسب وکار تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 91-111]
 • عملکرد کلی سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 153-173]

غ

 • غربال‌سازی روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]

ف

 • فرآیند تحلیل شبکه ای فازی مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • فرآیندهای کسب و کار مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 145-170]
 • فراگرد تنظیم بودجه تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • فراگرد شکل‌گیری استراتژی تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 35-56]
 • فراموشی فعال دانش تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • فرایند تحلیل شبکه ای فازی ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • فناوری اطلاعات استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]

ق

 • قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 131-148]
 • قیمت گذاری آربیتراژ بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]

ک

 • کارآیی طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 21-38]
 • کارآیی بازه‌ای سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 153-173]
 • کارآیی‌های خوشبینانه و بدبینانه یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده‌های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • کارایی پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تأثیر متغیر کارایی در بهبود الگو [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 149-168]
 • کارت امتیازی متوازن مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • کلید‌واژه‌ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 19-37]
 • کلید واژه‌ها: نسبت‌های مالی پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تأثیر متغیر کارایی در بهبود الگو [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 149-168]
 • کلید‌واژه‌ها: هم‌راستایی استراتژیک الگوی هم‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 167-188]

گ

 • گروه های ذی نفوذ تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

م

 • ماتریس قابلیت- جذابیت استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]
 • متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 145-170]
 • متغیر تصمیم فازی ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • مدل بندی ساختاری توصیفی ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • مدل تعالی پروژه انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • مدل شایستگی مدیر پروژه انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • مدل کوبیت تاثیر میزان بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبیت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداری اصفهان ) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 63-78]
 • مدل‌های DEAی کراندار سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 153-173]
 • مدیریت استراتژیک الگوی هم‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 167-188]
 • مدیریت استراتژیک دانش الگوی هم‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 167-188]
 • مدیریت دانش الگوی هم‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 167-188]
 • مدیریت دانش تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه بین شیوه های آموزش کارکنان - با فرایندهای مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی در صنعت هسته‌ای [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 114-128]
 • مدیریت زنجیره تامین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 39-58]
 • مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • مشتری مداری بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 53-72]
 • مشتری مداری بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری(مورد مطالعه:شرکت کاشی الماس کویر) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 19-33]
 • منابع شخصی تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • منابع شغلی تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • مهندسی مجدد مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 145-170]
 • موانع اجرای قانون ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 131-148]
 • موبایل بانک دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • میزان موفقیت ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 105-130]

ن

 • نرخ بازده بدون ریسک بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • نگاشت شناختی نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 83-103]
 • نیازمندی های کسب و کار تاثیر میزان بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبیت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداری اصفهان ) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 63-78]

و

 • واژگان کلیدی: اجرای خط مشی ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 131-148]
 • واژگان کلیدی: شبکه اجتماعی تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 91-111]
 • وفاداری رفتاری ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 105-124]
 • وفاداری نگرشی ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 105-124]

ه

 • هایپراستار ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 105-124]
 • هم حرکتی بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]