نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • آمادگی سازمانی طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه: (بانک ملت) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 177-200]

ا

 • ابزار ارزیابی طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه: (بانک ملت) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 177-200]
 • اثربخشی انتقال فناوری واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 201-221]
 • احساس معناداری نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • ادراک نامطلوب طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]
 • ارزش آفرینی منابع انسانی طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 157-178]
 • ارزش عمومی طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 157-178]
 • ارزشگذاری سهام پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]
 • ارزشیابی پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • ارزیابی عملکرد بودجه‌ریزی بر‌ مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی تعالی‌محور در مدل‌سازی بودجه بیمارستان‌ها [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]
 • از خود بیگانگی شغلی بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 167-191]
 • اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مدیران شناسایی اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مؤثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف‌پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 193-215]
 • افشاگری تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 69-88]
 • التزام شغلی نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • الگوریتم ژنتیک زمان‌بندی کارکنان موقت با بهره‌وری متغیر [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 25-47]
 • انتقال فناوری واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 201-221]
 • انعطاف‌پذیری راهبردی شناسایی اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مؤثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف‌پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 193-215]

ب

 • بخش دولتی طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 157-178]
 • بدبینی سازمانی رهبری اخلاقی و بدبینی در سازمان: با مطالعه نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 65-91]
 • بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بودجه‌ریزی بر‌ مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی تعالی‌محور در مدل‌سازی بودجه بیمارستان‌ها [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]

پ

 • پاسخگویی طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]
 • پایش و ارزشیابی طراحی نظام پایش و ارزشیابی برای خط‌مشی‌های وزارت علوم [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 49-71]
 • پایگاه های قدرت اجتماعی برند تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 217-241]
 • پژوهش‏های بازاریابی تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 97-119]
 • پژوهش‏های دانشگاهی تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 97-119]
 • پنجره‌های شکسته طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 263-284]
 • پوشش مجموعه گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 1-23]
 • پویایی اطلاعات پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]
 • پویایی شناسی سیستم‌ها بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]
 • پیامد پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]

ت

 • تحلیل تم ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 121-150]
 • تحلیل عاملی گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 1-23]
 • تحلیل محتوا تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 97-119]
 • تعلق خاطر کاری نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • تعهد صادراتی بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 121-137]
 • تغییرسازمانی هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 113-135]
 • تفکر سیستمی بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]
 • تقاضای فرهنگی دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • توانمندسازی روان شناختی نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]

ج

 • جنجال سازمانی طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 263-284]
 • جو اخلاقی رهبری اخلاقی و بدبینی در سازمان: با مطالعه نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 65-91]
 • جو سازمانی مثبت بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 167-191]

چ

 • چارچوب معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • چارچوب تلفیقی چارچوب به‌کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده‌سازی مهندسی ارزش پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 139-166]

ح

 • حلقه‌های بازخوردی بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]

خ

 • خروجی پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • خستگی نیروی کار زمان‌بندی کارکنان موقت با بهره‌وری متغیر [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 25-47]
 • خشم مشتری طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]
 • خوشه‌بندی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 73-95]

د

 • دلبستگی کاری نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • دین تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]

ر

 • رفتار خرید تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 217-241]
 • رفتارشهروندی سازمانی تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • رهبری اخلاقی رهبری اخلاقی و بدبینی در سازمان: با مطالعه نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 65-91]
 • رویکرد آمیخته ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 121-150]
 • رویکرد پویایی‌های سیستمی معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • رویکرد منبع‌محوری به کارکنان بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 121-137]
 • ریزش مشتری طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]

ز

س

 • سازمان‌های دولتی هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 113-135]
 • سرمایه تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]
 • سرمایه مذهبی تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • سطح درگیری ذهنی تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 217-241]
 • سودهای حسابداری پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]

ش

 • شخصی‌سازی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 73-95]

ص

 • صنعت پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]

ع

 • عدالت سازمانی طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 263-284]
 • عدم قطعیت محیطی شناسایی اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مؤثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف‌پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 193-215]
 • عملکرد شرکت شناسایی اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مؤثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف‌پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 193-215]
 • عملکرد صادراتی بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 121-137]
 • عوامل حیاتی موفقیت و شکست طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه: (بانک ملت) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 177-200]
 • عوامل فردی تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 69-88]
 • عوامل مؤثر بر تقاضا دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]

ف

 • فرهنگ سازمانی واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 201-221]
 • فرهنگ سازمانی هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 113-135]
 • فرهنگ ملی واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 201-221]

ق

 • قلدری در محیط کار بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 167-191]

ک

 • کاربردکاوی وب ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 73-95]
 • کار دانشی ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 121-150]
 • کارکنان پاره‌وقت زمان‌بندی کارکنان موقت با بهره‌وری متغیر [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 25-47]
 • کارکنان دانشی ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 121-150]
 • کاوش الگوهای ترتیبی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 73-95]
 • کیفیت طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]

گ

 • گروه‌بندی گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 1-23]

م

 • ماهیت خطا تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 69-88]
 • محافظه‌کاری حسابداری پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]
 • محصول فرهنگی ایرانی دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • مدل استوار-فازی بودجه‌ریزی بر‌ مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی تعالی‌محور در مدل‌سازی بودجه بیمارستان‌ها [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]
 • مدل اندازه گیری طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 157-178]
 • مدلسازی معادلات ساختاری بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 121-137]
 • مدیریت ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • مدیریت جنجال طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 263-284]
 • مدیریت ریسک چارچوب به‌کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده‌سازی مهندسی ارزش پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 139-166]
 • مدیریت مبتنی بر نتایج طراحی نظام پایش و ارزشیابی برای خط‌مشی‌های وزارت علوم [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 49-71]
 • مربیگری سازمانی بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 167-191]
 • مرور نظام‏مند تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 97-119]
 • مسئله دینامیکی معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • مشاغل دانشی ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 121-150]
 • مصرف دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • مهندسی ارزش چارچوب به‌کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده‌سازی مهندسی ارزش پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 139-166]
 • مهندسی مجدد فرآیند‌های کسب‌وکار طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه: (بانک ملت) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 177-200]
 • موسسات کوچک و متوسط بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]

و

 • وب‌کاوی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 73-95]
 • وزارت علوم و تحقیقات و فناوری طراحی نظام پایش و ارزشیابی برای خط‌مشی‌های وزارت علوم [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 49-71]

ه

 • همبستگی گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 1-23]
 • هوش سیاسی هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 113-135]