نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمیخته بازاریابی اینترنتی استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 61-81]
 • آمیخته مشترک استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 61-81]
 • آنالیز مسیر توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه‌های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 21-44]

ا

 • ارزش مشتری تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 23-43]
 • ارزیابی ریسک شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 91-120]
 • استراتژی دانش شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]
 • استراتژی رقابتی- مشارکتی تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 139-160]
 • استراتژی مدیریت دانش شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]
 • اعتماد فراتر از تئوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 191-213]
 • اکوسیستم کسب‌وکار تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 139-160]
 • الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • الگوریتم ژنتیک مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 45-70]
 • الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب II توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • الگوریتم کلونی مورچگان طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • انتخاب تأمین‌کننده انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • انتخاب تامین کننده توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • انعطاف پذیری اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 117-138]
 • اهداف استراتژیک تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 139-160]
 • ایران ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]
 • ایران مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]

ب

 • بازارگرایی طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 83-112]
 • بازیگران مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • بافت‌های فرسوده بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • برنامه‌ریزی سفارش توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • برون‌سپاری تحقیق و توسعه شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 91-120]
 • بهینه سازی دو هدفه مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن دی‌اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 169-189]

پ

 • پاسخگویی الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 183-205]
 • پرتفوی بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • پویایی شناسی سیستم مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]
 • پویایی شناسی سیستم ها شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]
 • پویایی‎های سیستم نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 1-29]
 • پیشایندها ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]

ت

 • تئوری سیستم های خاکستری اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 117-138]
 • تئوری عاملیت فراتر از تئوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 191-213]
 • تبادل اطلاعات مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • تجزیه و تحلیل اوراق بهادار بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • تحلیل بنیادی بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • تحلیل پوششی داده‌ها انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • تحلیل تکنیکی بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 23-43]
 • تحلیل شبکه مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • تخفیف حجمی انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • ترافیک مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]
 • تسهیم دانش تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • تعیین جایگاه تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • تغییرات کسب‌وکار تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 139-160]
 • تفکر استراتژیک تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای ‏خانواده) بر ابعاد ششگانه تفکر استراتژیک براساس مدل تارعنکبوتی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 69-90]
 • تفکیک قوا الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 183-205]
 • توانمندی اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 117-138]

ج

 • جهانشهر سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 147-167]

چ

 • چابکی زنجیره تامین اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 185-206]
 • چابکی عملیاتی طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 83-112]

ح

 • حاکمیت الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 183-205]
 • حکمرانی سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 147-167]
 • حکمرانی خوب شهری سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 147-167]
 • حمل‌ونقل شهری مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]

خ

 • خدمات حرفه‌ای فراتر از تئوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 191-213]

د

 • داده‌کاوی طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • داده‌کاوی شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 161-182]
 • دارو شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی: نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 95-116]
 • دسته‌بندی شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 161-182]

ر

 • راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاری بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • رتبه بندی اعتباری طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • روش دلفی ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم (SSM) استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 167-190]
 • رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 139-160]
 • رویکردسودا نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • ریسک شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 91-120]
 • ریسک اعتباری طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]

ز

 • زنجیره‌تأمین حلقه‌بسته مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن دی‌اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 169-189]
 • زنجیره‌تأمین سبز مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن دی‌اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 169-189]
 • زنجیره تامین توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]

س

 • ساختار سرمایه مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تأکید بر ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 218-241]
 • سازوکار‌های نشر دانش چارچوبی برای شناسایی و گروه‌بندی ابزارهای تسهیم دانش:(مورد مطالعه : گروه مپنا) [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]
 • سرطان استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 167-190]
 • سرمایه روانشناختی بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه راونشناختی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با تجزیه و تحلیل کانونی (همبستگی کانونی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 41-60]
 • سرمایه‌گذاری بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • سیاست‌گذاری مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]
 • سیستم مداخلات جامع نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 1-29]
 • سیستم‌های اطلاعاتی استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 167-190]

ش

 • شایستگی تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • شبکه اجتماعی شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 161-182]
 • شبکه‌های بیزین توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه‌های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 21-44]
 • شبیه سازی طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 7-35]
 • شرایط بحران مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 45-70]
 • شرکت داروسازی شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی: نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 95-116]
 • شهر جهانی سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 147-167]

ص

 • صنعت بانکداری ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]
 • صنعتی سازی ساخت و ساز بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]

ض

 • ضریب همبستگی کانونی بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه راونشناختی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با تجزیه و تحلیل کانونی (همبستگی کانونی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 41-60]

ظ

 • ظرفیت جذب طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 83-112]

ع

 • عمکرد بازار طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 83-112]
 • عملکرد بازاریابی" شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی: نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 95-116]
 • عملکرد سازمانی اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 185-206]
 • عملکرد شغلی تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • عملکرد کلی انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • عوامل تعیین ‌کننده ساختار سرمایه مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تأکید بر ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 218-241]

ف

 • فراترکیب استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 61-81]
 • فرایند های کسب و کار طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 7-35]

ک

 • کارآیی‌های خوشبینانه و بدبینانه انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • کارت امتیازی متوازن الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 141-166]
 • کارت امتیازی متوازن توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه‌های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 21-44]
 • کالاهای فاسد شدنی طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 7-35]
 • کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 7-35]
 • کلمات کلیدی: بازارگرایی ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]
 • کلید واژه‌ها: مدیریت راهبردی تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 139-160]
 • کلید واژه‌ها: نظارت و تعادل الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 183-205]
 • کنترل غیر مستقیم فراتر از تئوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 191-213]
 • کنترل منطق فازی شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 91-120]
 • کنترل موجودی مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 45-70]
 • کیفیت اقلام آماری نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه راونشناختی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با تجزیه و تحلیل کانونی (همبستگی کانونی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 41-60]

گ

 • گردشگران خارجی تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • گره‌های قدرت شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 161-182]
 • گروه مپنا چارچوبی برای شناسایی و گروه‌بندی ابزارهای تسهیم دانش:(مورد مطالعه : گروه مپنا) [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]

م

 • مبانی فکری تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 139-160]
 • متدلوژی سیستم‌های نرم نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 1-29]
 • محدودیت سطح خدمات مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 45-70]
 • محدودیت ظرفیت انبار مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 45-70]
 • مدل تار عنکبوتی تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای ‏خانواده) بر ابعاد ششگانه تفکر استراتژیک براساس مدل تارعنکبوتی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 69-90]
 • مدلسازی ساختاری- تفسیری الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 141-166]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 23-43]
 • مدیریت پروژه تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • مدیریت دانش تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • مدیریت ریسک توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه‌های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 21-44]
 • مزیت رقابتی اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 185-206]
 • معیارهای عملکرد تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 139-160]
 • مکان‌های تاریخی تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • منابع دانشی چارچوبی برای شناسایی و گروه‌بندی ابزارهای تسهیم دانش:(مورد مطالعه : گروه مپنا) [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]
 • مواجهات شغلی استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 167-190]
 • مولفه های کیفیت نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]

ن

 • نانو فناوری مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • نسبت بدهی مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تأکید بر ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 218-241]
 • نظریه مبنایی الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 141-166]
 • نقاط ضعف اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 117-138]
 • نقشه ادراکی تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • نقشه استراتژی الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 141-166]
 • نقشه استراتژی توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه‌های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 21-44]
 • نقشه‌راه اجرای استراتژی نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 1-29]
 • نگاشت نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]

و

 • واژه های کلیدی:مدیریت دانش شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]
 • ویژگی‌های زندگینامه‌ای تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای ‏خانواده) بر ابعاد ششگانه تفکر استراتژیک براساس مدل تارعنکبوتی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 69-90]
 • ویژگی‌های سازمانی چارچوبی برای شناسایی و گروه‌بندی ابزارهای تسهیم دانش:(مورد مطالعه : گروه مپنا) [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]

ه

 • هلدینگ الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 141-166]
 • همدان بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • هوش مصنوعی طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • هوشیاری کارآفرینانه طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 83-112]