نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار مختلف سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]
 • آموزش کارآفرینی. 2/10/82 پذیرش: 24/3/83 طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 119-156]
 • آمیخته بازاریابی طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • آمیخته بازاریابی اینترنتی رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 1-27]

ا

 • ارزش افزوده سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]
 • ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 121-149]
 • استناد مقاله چرا عامل تأثیر مجلات نمی‌تواند برای ارزشگذاری تحقیقات استفاده شود [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 149-165]
 • الگوریتم طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 1-22]
 • الگوی بازاریابی صادراتی طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • انتخاب بازارهای بین‌المللی طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 121-149]
 • انتقال قدرت طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]

ب

 • بخشبندی طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • بلوغ مشتری رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 1-27]

پ

 • پارافین مدل انتخاب فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین [دوره 9، شماره 2، 1384]

ت

 • تابع مطلوبیت . 18/3/1383 پذیرش: 24/1/1384 طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 1-22]
 • تجزیه وتحلیل ابعادی ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • تخصیص مدل تصمیم‌گیری چند هدفه برای تخصیص نمایندگان مجلس به کمیسیونهای تخصصی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 233-244]
 • تراکم طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • تصمیم‌گیریهای چند معیاره مدل انتخاب فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین [دوره 9، شماره 2، 1384]
 • تفکر ناب ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • تفکیک طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • تفویض قدرت طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • تکنولوژی طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • تکنولوژی اطلاعات ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • توسعه طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • تولید سرانه. 16/6/1383 پذیرش: 4/4/1384 سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]

چ

 • چرخه عمر محصول رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 1-27]

ح

 • حکومت طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • حکومتهای محلی طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]

د

ر

 • رهبری تحول بخش بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش‌ ـ مبادله‌ای) [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 167-190]
 • رهبری مبادله‌ای بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش‌ ـ مبادله‌ای) [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 167-190]
 • روش دلفی بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 191-232]

س

 • ساختار سازمانی طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • ساختار سازمانی طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 119-156]
 • ساختار مستند سازی تجربه‌ها طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 23-52]
 • سازمان صنعتی طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 189-212]
 • سازمانهای دولتی ایران بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 191-232]
 • سازمانهای محلی طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • سبک رهبری بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش‌ ـ مبادله‌ای) [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 167-190]
 • سرمایه‌گذاری سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]

ش

 • شناخت رابطه میان فردی مهارتهای شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 20، 1384]
 • شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مهارتهای شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 20، 1384]

ص

 • صادرات طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • صفر و یک مدل تصمیم‌گیری چند هدفه برای تخصیص نمایندگان مجلس به کمیسیونهای تخصصی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 233-244]
 • صنعت خودرو. 1/8/81 پذیرش: 26/12/83 طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]

ع

 • عامل تأثیر مجله چرا عامل تأثیر مجلات نمی‌تواند برای ارزشگذاری تحقیقات استفاده شود [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 149-165]
 • عدم‌تمرکز طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • عوامل کلیدی شکست بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 191-232]
 • عوامل کلیدی موفقیت بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 191-232]

ف

 • فرهنگ سازمانی طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • فنّاوری اطلاعات استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 101-117]

ق

ک

م

 • مجلس مدل تصمیم‌گیری چند هدفه برای تخصیص نمایندگان مجلس به کمیسیونهای تخصصی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 233-244]
 • محیط و استراتژی. 15/11/1382 پذیرش: 15/7/1383 طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • مدل الکتر مدل انتخاب فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین [دوره 9، شماره 2، 1384]
 • مدل تاپ‌‌سیس مدل انتخاب فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین [دوره 9، شماره 2، 1384]
 • مدل چند سطحی طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 1-22]
 • مدل چند وسیله‌ای طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 1-22]
 • مدل سرو ایمپرف. 10/4/1383 پذیرش: 22/12/1384 بررسی مقایسه‌ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 53-77]
 • مدل سروپرف بررسی مقایسه‌ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 53-77]
 • مدل سروکوآل بررسی مقایسه‌ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 53-77]
 • مدیریت طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • مدیریت دولتی استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 101-117]
 • مدیریت زنجیره عرضه‌کنندگان ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • مدیریت کیفیت جامع ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • مزیت رقابتی طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 189-212]
 • مشتریان بررسی مقایسه‌ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 53-77]

ن

 • نظام ارزیابی تجربه‌ها طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 23-52]
 • نظام حکومتی فدرال طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • نظام حکومتی کنفدرال طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • نظامهای اطلاعاتی استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 101-117]
 • نیروی انسانی طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]

ه

 • هوشمندی بازار طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 121-149]
 • هوشمندی رقابتی طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 121-149]
 • هوشمندی رقابتی طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 189-212]