نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمار پارامتریک بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 1-35]
 • آمار ناپارامتریک بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 1-35]
 • آمیخته هویت شرکت طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]
 • آوازه شرکت طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]

ا

 • ابعاد فرهنگی بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 257-296]
 • اثربخشی بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • ارزش استراتژیک بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 159-188]
 • ارزیابی عملکرد بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • ارزیابی کارکنان دولت بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • ارزیابی و ارزشیابی دانش فنی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی براساس روش گزینه واقعی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 79-103]
 • استراتژی ها استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]
 • اعتماد عمومی ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 219-256]
 • اعداد فازی مثلثی طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 127-153]
 • انضباط انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]
 • انضباط اجتماعی در سازمان انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]
 • انعطافپذیری تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکت‌های دارویی کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 155-176]
 • اولویت بندی زمینه های قابل بهبود طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله‌های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (EFQM ) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 1-31]
 • ایران استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]

ب

 • بازده تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • بتا تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • برنامه‌ریزی آرمانی طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر: مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 127-158]
 • برنامه‌ریزی تولید مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز» [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • برنامه ریزی خطی فازی مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز» [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • برنامه‌ریزی خطی قطعی مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز» [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • بسط عملکرد کیفیت فازی طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • بهبود عملکرد بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]

پ

 • پیش‌بینی مدل طراحی بهینه معماری برای شبکه‌های عصبی مصنوعی و به‌کارگیری آن در پیش‌بینی مصرف ماهانه نفت‌گاز کل کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 69-95]

ت

 • تئوری کارگزاری بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 257-296]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 1-35]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره فازی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 127-153]
 • تصویر شرکت طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]

ح

خ

 • خانه کیفیت طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • خود انضباطی انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]

د

 • دانش فنی محصولات شیمیایی پتروشیمیایی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی براساس روش گزینه واقعی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 79-103]
 • دموکراسی الکترونیکی ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 219-256]
 • دولت الکترونیک ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 219-256]

ذ

 • ذهنیت مشترک تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکت‌های دارویی کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 155-176]

ر

 • رتبه‌بندی تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • روش ارزیابی متوازن برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر: مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 127-158]

ز

 • زنان استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]
 • زنجیره تأمین ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 127-153]
 • زنجیره تأمین محصولات ارائه چارچوب معماری زنجیره تأمین محصولات بر پایه زیرساخت ICT روستایی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 177-197]
 • زنجیره توزیع مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل‌برنامه‌ریزی غیر‌خطی عدد صحیح [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 105-125]

س

 • سبد سهام تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • سبک مدیریت منابع انسانی بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 159-188]
 • سیستمهای سازمانی انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]

ش

 • شاخص G تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • شاخص Z تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • شرکت مادر برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر: مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 127-158]
 • شرکتهای صنعتی بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 159-188]
 • شش سیگما بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 1-35]

ط

 • طراحی آزمایشها مدل طراحی بهینه معماری برای شبکه‌های عصبی مصنوعی و به‌کارگیری آن در پیش‌بینی مصرف ماهانه نفت‌گاز کل کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 69-95]

ظ

 • ظرفیت جذب دانش تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکت‌های دارویی کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 155-176]

ع

 • عوامل کلیدی موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر: مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 127-158]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه‏ای طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • فرایند خودارزیابی طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله‌های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (EFQM ) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 1-31]

ق

 • قابلیتهای استراتژیک بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 159-188]
 • قرار دادهای جبران خدمات بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 257-296]
 • قمیت گذاری دانش فنی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی براساس روش گزینه واقعی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 79-103]

ک

 • کارآفرینی استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]

م

 • متغیرهای بنیادی تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • مدل تعالی طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله‌های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (EFQM ) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 1-31]
 • مدلسازی ریاضی مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز» [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • مدل عدد صحیح غیر خطی مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل‌برنامه‌ریزی غیر‌خطی عدد صحیح [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 105-125]
 • مدل معاملات ساختاری تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکت‌های دارویی کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 155-176]
 • مدیرت منابع انسانی بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • مدیریت بحرانها طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]
 • مسؤولیت اجتماعی طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]
 • مصرف نفت‌گاز مدل طراحی بهینه معماری برای شبکه‌های عصبی مصنوعی و به‌کارگیری آن در پیش‌بینی مصرف ماهانه نفت‌گاز کل کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 69-95]
 • معماری سازمانی ارائه چارچوب معماری زنجیره تأمین محصولات بر پایه زیرساخت ICT روستایی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 177-197]
 • معماری شبکه‌های عصبی مصنوعی مدل طراحی بهینه معماری برای شبکه‌های عصبی مصنوعی و به‌کارگیری آن در پیش‌بینی مصرف ماهانه نفت‌گاز کل کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 69-95]
 • معیارهای غربالگری طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله‌های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (EFQM ) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 1-31]
 • مکان یابی مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل‌برنامه‌ریزی غیر‌خطی عدد صحیح [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 105-125]
 • منبع‌یابی منفرد ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 127-153]
 • منحصر بفردی بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 159-188]
 • موفقیت استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]

ن

 • نوآوری تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکت‌های دارویی کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 155-176]

و

 • ویژگی های حرفه بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 257-296]