نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون انتروپی شانون شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 223-245]
 • آشوب پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 83-100]

ا

 • اتلاف کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 161-181]
 • اجتماعات مجازی بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • اراده سیاسی بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 193-221]
 • ارزش پیشنهادی توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]
 • ارزش مشتری توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]
 • ارزیابی وب‌سایت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 223-245]
 • استراتژی های موضع یابی بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 205-225]
 • اشتغال و کارآفرینی تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 43-63]
 • اعداد فازی شهودی بازه‌ای حل یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای برای انتخاب قوانین توزیع امکانات با استفاده از مجموعه فازی شهودی بازه ای [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 195-214]
 • اعداد فازی مثلثی مروری بر روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • الگوریتم NSGAII طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 183-203]
 • الگوریتم تبرید بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 183-203]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • انجمن اینترنتی بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • انعطاف‌پذیری ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • ایران تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]

ب

 • بازاریابی ارتباطی (RM) تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 87-110]
 • بازاریابی پایدار مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 25-53]
 • بخش‌بندی مشتری تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 87-110]
 • برنامه‌ریزی دو‌سطحی فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 151-169]
 • برنامه ریزی دوسطحی طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 127-149]
 • برنامه‌های اجرایی تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • برون‌سپاری ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • برون سپاری پروژه مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • بهینه‌سازی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]
 • بهینه‌سازی ریاضی مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 23-42]
 • بهینه‌سازی کلونی مورچگان پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 83-100]
 • بهینه‌یابی چند هدفه طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 183-203]
 • بودجه ریزی رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • بودجه ریزی بر مبنای عملکرد رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • بی‌علاقگی طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 47-65]

پ

 • پارادایم پسا مدرن رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • پاسخ دوگان فازی کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • پایداری ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 111-137]
 • پیش‌بینی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]

ت

 • تئوری احتمال تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • تئوری بازی‌ها و قراردادهای همکاری طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • تابع مرزی ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (MLE) [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • تجهزات ‌و امکانات شعب بانک بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • تحقیق آمیخته توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]
 • تحلیل پویایی‌های سیستم مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • تحلیل شبکه‌ای تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • تحلیل عاملی طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 47-65]
 • تحلیلگر ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم‌افزاری از دیدگاه تحلیلگران نرم‌افزار [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 149-181]
 • تحلیل محتوا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 223-245]
 • تحلیل مسیر طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 47-65]
 • تزریق پلاستیک کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • تسهیم دانش بررسی نقش تعدیلگر متغیر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع مستقر در تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • تصمیم گیری گروهی بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 205-225]
 • تعالی سازمانی(EFQM) بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • تولید ناب اولویت‌بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری مورد مطالعه: زنجیره تأمین صنعت خودرو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]

ج

 • جواب بهینه فازی مروری بر روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]

ح

 • حداکثر درست‌نمایی ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (MLE) [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]

خ

 • خطاانسانی روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان کاربران شعب بانک (مطالعه موردی : بانک شهر) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 95-112]

د

 • درک سیاست های سازمانی بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 193-221]
 • دنباله‌های جاذب پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 83-100]

ر

 • رفتار سیاسی بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 193-221]
 • روش شناسی رویه پاسخ کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • روش‌شناسی کیفی مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 25-53]
 • روندعملکرد مالی بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • رویکرد انتقادی رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • رویه های مدیریت کیفیت بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران در فاصله زمانی 88-1381 با استفاده از رویکرد فراتحلیل [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 215-234]
 • ریسک ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]

ز

 • زمان‌بندی پروژه تحت محدودیت منابع ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • زمان پاسخ زنجیره ترمیم طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 127-149]
 • زمان پاسخ زنجیره ترمیم فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 151-169]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • زنجیره تأمین اولویت‌بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری مورد مطالعه: زنجیره تأمین صنعت خودرو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]

س

 • سازمانهای دولتی بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران در فاصله زمانی 88-1381 با استفاده از رویکرد فراتحلیل [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 215-234]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش تعدیلگر متغیر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع مستقر در تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • سند توسعه فناوری نانو تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • سیاست گذاری مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]
 • سیستم های اطلاعاتی مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]

ش

 • شبکه‌نگاری بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • شبیه‌سازی طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • شبیه‌سازی بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • شبیه‌سازی کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 161-181]
 • شبیه‌سازی دینامیکی مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 23-42]

ص

 • صنعت ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (MLE) [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • صنعت خودرو اولویت‌بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری مورد مطالعه: زنجیره تأمین صنعت خودرو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • صنعت خودروی ایران مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 25-53]

ط

 • طبقه‌بندی JEL: D16 ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (MLE) [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • طراحی آزمایشات کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • طراحی آزمایش‌ها طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]

ع

 • عدم اطمینان محیطی درک شده تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • عدم نقدشوندگیِ آمیهود بررسی رابطه شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 181-194]
 • عملکرد شرکت تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]

ف

 • فاز تحلیل ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم‌افزاری از دیدگاه تحلیلگران نرم‌افزار [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 149-181]
 • فرا تحلیل بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران در فاصله زمانی 88-1381 با استفاده از رویکرد فراتحلیل [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 215-234]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 205-225]

ق

 • قابلیت اطمینان روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان کاربران شعب بانک (مطالعه موردی : بانک شهر) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 95-112]
 • قوانین توزیع امکانات حل یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای برای انتخاب قوانین توزیع امکانات با استفاده از مجموعه فازی شهودی بازه ای [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 195-214]

ک

 • کارایی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]
 • کارایی فنی ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (MLE) [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • کاربران شعب و روش HEART روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان کاربران شعب بانک (مطالعه موردی : بانک شهر) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 95-112]
 • کسب‌وکار خانوادگی طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 47-65]
 • کلمات کلیدی: شتاب بررسی رابطه شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 181-194]
 • کیفیت آماری بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 205-225]

م

 • متدولوژی تولید و توسعه چابک ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم‌افزاری از دیدگاه تحلیلگران نرم‌افزار [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 149-181]
 • محصول نرم‌افزاری ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم‌افزاری از دیدگاه تحلیلگران نرم‌افزار [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 149-181]
 • مدل‌سازی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]
 • مدلسازی مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بررسی رابطه شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 181-194]
 • مدلهای چند سطحی کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • مدل ورای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 87-110]
 • مدیریت استعداد بررسی نقش تعدیلگر متغیر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع مستقر در تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • مدیریت زنجیره تقاضا توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]
 • مدیریت سودآوری مشتریان تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 87-110]
 • مدیریت کیفیت جامع بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران در فاصله زمانی 88-1381 با استفاده از رویکرد فراتحلیل [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 215-234]
 • مدیریت کیفیت جامع(TQM) بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی مروری بر روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • مهارت سیاسی بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 193-221]
 • موضع سازمان بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 205-225]
 • موفقیت ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم‌افزاری از دیدگاه تحلیلگران نرم‌افزار [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 149-181]

ن

 • نارسایی خدماتی طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 127-149]
 • نارسایی خدماتی فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 151-169]
 • نام تجاری (برند) بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • نانو‌تکنولوژی تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • نسبت های مالی بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • نقشه‌برداری جریان ارزش کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 161-181]
 • نگاشت علی توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]

و

 • واژه‌های کلیدی: ارزش بلندمدت مشتری (CLV) تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 87-110]
 • واژه‌های کلیدی: بازاریابی دهان به دهان بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • واژه‌های کلیدی: بسته ادعا تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 111-137]
 • واژه‌های کلیدی: بهینه‌سازی بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • واژه‌های کلیدی: تحلیل محتوا تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 43-63]
 • واژه‌های کلیدی: تولید ناب کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 161-181]
 • واژه‌های کلیدی: سبد سفارش­ها مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 23-42]
 • واژه‌های کلیدی: سنجش عملکرد تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • واژه‌‌های کلیدی: لجستیک یکپارچه طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 183-203]
 • واکاوی رگرسیون طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 127-149]
 • واکاوی رگرسیون فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 151-169]
 • وب‌سایت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 223-245]

ه

 • هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 23-42]
 • همایش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 43-63]