نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار اصلی و متقابل چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها(DOE)، (مطالعه موردی بر روی آجر MgO-C درشرکت فراورده‌‌های نسوز پارس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 161-179]

ا

 • ارتباطات بین سازمانی طراحی مدلی مبتنی بر شبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 31-58]
 • ارتقای کیفیت چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها(DOE)، (مطالعه موردی بر روی آجر MgO-C درشرکت فراورده‌‌های نسوز پارس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 161-179]
 • ارزیابی کیفیت خدمات طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 235-263]
 • استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی تمایز بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی تمرکز بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی رقابتی بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی رهبری قیمت تمام شده بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استقلال‌‌طلبی ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]
 • اعداد فازی رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 235-263]
 • ایران بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]

ب

 • بازخور مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • بهره‌وری کل عوامل ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 137-156]
 • بورس اوراق بهادار بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 1-29]

ت

 • تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • تئوری چرخش نخبگان استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • تئوری سیکل زندگی مصرف بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • تئوری منشوری استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 137-156]
 • تحلیل خوشه‌ای تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 59-80]
 • تحلیل رفتار مشتری ارزیابی ساختار وب سایت با استفاده از مدل سازی رفتار بازدیدکنندگان: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 115-140]
 • تشکیل سرمایه بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 1-29]
 • تصمیم‌گیری ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 207-232]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • تعهد سازمانی تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • تقسیم بازار تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 59-80]
 • تورم بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • توفیق‌طلبی ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]

ج

 • جذابیت سرمایه‌گذاری بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 1-29]

ح

 • حمایت سازمانی ادراک شده مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • حمایت مدیر ارشد عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]

خ

 • خطرپذیری ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]
 • خلاقیت ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]

ر

 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • رضایتمندی مشتری مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • رهبری تحول‌گرا تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • رهبری تعامل‌‌گرا تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]

ز

 • زمینه اجتماعی مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 1-28]

س

 • ساختار سازمانی فناوری اطلاعات عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]
 • ساخت سنی جمعیت بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • سازگاری فازی ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 207-232]
 • سرآمدی رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • سرمایه اجتماعی مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه انسانی مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه رابطه‌ای مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه ساختاری مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه فکری مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه‌‌های دانسته‌‌ای طراحی چارچوب یک GDSS جهت انتخاب شاخصهای سنجش و مدیریت سرمایه های دانسته ای در یک شرکت خودروساز ایرانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 181-209]
 • سیر فزایندگی تورم ویکسل بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • سیستم پشتیبان تصمیم‌‌گیری گروهی طراحی چارچوب یک GDSS جهت انتخاب شاخصهای سنجش و مدیریت سرمایه های دانسته ای در یک شرکت خودروساز ایرانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 181-209]
 • سیستمهای اطلاعاتی طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 235-263]
 • سیستمهای تأمین چندگانه طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 1-28]
 • سیستمهای کنترل موجودی چند مرحله‌ای طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 1-28]

ش

 • شاخص تورنکوئیست ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 137-156]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 59-80]
 • شبیه سازی طراحی مدلی مبتنی بر شبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 31-58]

ط

 • طراحی آزمایشها چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها(DOE)، (مطالعه موردی بر روی آجر MgO-C درشرکت فراورده‌‌های نسوز پارس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 161-179]
 • طرحهای عاملی کسری چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها(DOE)، (مطالعه موردی بر روی آجر MgO-C درشرکت فراورده‌‌های نسوز پارس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 161-179]

ع

 • عدالت مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • عزم و اراده دانشجو ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]

ک

 • کارآفرینی بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 141-159]
 • کارآفرینی درون سازمانی بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 141-159]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 141-159]
 • کارآفرینی مستقل بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 141-159]
 • کاربری فناوری اطلاعات عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]
 • کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 235-263]

گ

 • گراف ارزیابی ساختار وب سایت با استفاده از مدل سازی رفتار بازدیدکنندگان: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 115-140]
 • گروه‌سازی ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 207-232]

م

 • مؤلفه خلق و خوی عمومی تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • مؤلفه درون فردی تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • مؤلفه سازگاری تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • مؤلفه کنترل تنیدگی تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • مؤلفه میان فردی تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • مجموعه مهارتهای هدف ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 207-232]
 • مدل سازی وب سایت ارزیابی ساختار وب سایت با استفاده از مدل سازی رفتار بازدیدکنندگان: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 115-140]
 • مدیریت207 پروژه ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 207-232]
 • مدیریت دولتی استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • مدیریت موجودی طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 1-28]
 • مزیت رقابتی مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • مهارت فناوری اطلاعات عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]

ن

 • نظریه‌پردازی استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • نقدشوندگی بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 1-29]
 • نگرش نسبت به اینترنت عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]
 • نگرش نسبت به فناوری اطلاعات عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]

و

 • وب کاوی ارزیابی ساختار وب سایت با استفاده از مدل سازی رفتار بازدیدکنندگان: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 115-140]
 • ویژگیهای کارآفرینی ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]

ه

 • هوش عاطفی تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]