دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-202 

مقاله پژوهشی

واکاوی الگوی رفتار کنش‌گرای استراتژیک کارکنان با رویکرد ترکیبی

صفحه 1-22

مهشید فروهی؛ مهدی ابزری؛ هادی تیموری؛ علی صفری


طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد AMOدر شرکت معادن زغال سنگ کرمان

صفحه 118-142

زهرا اسماعیلی طرزی؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد؛ سنجر سلاجقه


ارائه چارچوبی برای تبیین فرایند خروج از کسب و کار : مروری نظامند

صفحه 175-202

علیرضا والی پور؛ علی حیدری؛ محمد علی شاه حسینی؛ اسداله کردناییج