دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1392 
طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران

صفحه 73-94

دکتر سید حمید خداداد حسینی؛ بهاره اصانلو؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسد ا... کردناییج