دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

پریسا قندور؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ فتانه علیزاده مشکانی


ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

محمد خادمی کله لو؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی


مقاله مروری

تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

مصطفی زندی نسب؛ مسعود کیماسی


عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

راضیه زیلایی؛ محمد علی بابایی زکلیکی؛ عباس عبداللهی


مقاله پژوهشی

سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

حمید حنیفی؛ عادل آذر؛ منوچهر منطقی