هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی

یعقوب ممبینی؛ محمد دوستار؛ مهشید گودرزی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 113-135

چکیده
  نقش مؤثر هوش سیاسی مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی سازمان انکارناپذیر است. هوش سیاسی هوشی است که رهبران می‌توانند با استفاده از آن اعمال نفوذ برای تغییرات مناسب در سازمان را ایجاد کنند. هوش سیاسی یکی از مهارت‌های اجتماعی است که یک رهبر تحول‌آفرین باید آن را به درستی شناخته و در تغییرات سازمانی برای اثربخشی بیشتر استفاده ...  بیشتر

واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی

منوچهر منطقی؛ محسن باقرصاد؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 201-221

چکیده
  اثربخشی انتقال فناوری، میزان یا سطح تحقق اهداف از قبل تعیین شده در سازمان تعریف شده است. فرهنگ سازمانی با تأثیر از فرهنگ ملی کشورها می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت یا عدم موفقیت فرایند انتقال فناوری شود. به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی انتقال فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس و به منظور بررسی ...  بیشتر

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح)

امین پاشایی هولاسو؛ ابوتراب علیرضایی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 149-176

چکیده
  در دنیای رقابتی امروزی که تغییر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌باشد، ضرورت دارد سازمان‌ها برای حفظ و بقاء حیات خود به دنبال چابکی باشند تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه به بهبود کیفیت و ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات خود بپردازند. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی در یکی از ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش کارآفرینی شرکت های صنعتی کوچک

فرهاد وفائی؛ رضا شافعی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 233-257

چکیده
  کارآفرینی یک واژه فراگیر است که هم سازمان ها و هم افراد را در بر می گیرد. به این منظور که نمی توان سازمانی را کارآفرین در نظر گرفت که کارکنان و مدیران آن نتواسته باشند توانمندی های خودرا شناسایی و با استفاده از فهم محیطی ایجاد شده خلاقیت های فردی را پرورش داده باشند. به این ترتیب نگریستن به این مفهوم در خلأ نمی تواند کمکی به گسترش آن ...  بیشتر

بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

مهدی ابزری؛ عباس عباسی؛ زنده‌یاد اصغر حق‌شناس؛ محمد اسماعیل انصاری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 1-21

چکیده
  در این بررسی، تأثیر فرهنگ سازمانی و میزان تناسب اعضای هیئت علمی در دانشگاه مورد مطالعه، در راستای تعیین پیامدهای رفتاری آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این است که فرهنگ سازمانی و میزان تناسب (عدم تناسب) میان اعضای هیئت علمی و دانشگاه تا چه حد می تواند بر میزان شهروندی سازمانی و تمایل به ماندگاری آنها در راستای پرورش ...  بیشتر

بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی،و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

حسین اعتمادی؛ زهرا دیانتی دیلمی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 34-60

چکیده
  مقاله حاضر، نتیجه تحقیقی است درخصوص بررسی نقش سه پارامتر فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران که در نهایت به تبیین نحوه اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده مؤید وجود رابطه بین مشارکت در بودجه‌بندی، سیستم‌های حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران و نیز اثرگذاری فرهنگ ...  بیشتر

بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق

محمدرضا امین ناصری؛ سودابه نامدار زنگنه؛ جعفر باقری نژاد

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 77-101

چکیده
  امروزه انتقال تکنولوژی‌های جدید و برتر یکی از راهکار‌های مهم حفظ مزیت رقابتی در بنگاه‌ها محسوب می‌‌شود. با توجه به نرخ بالای شکست پروژه‌های انتقال تکنولوژی در بسیاری از بنگاه‌ها، توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع‌کننده جذب و توسعه تکنولوژی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. یکی از عوامل مهم در شکست پروژه‌های‌ انتقال تکنولوژی‌، ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده

وجه الله قربانی زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 209-238

چکیده
  بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت، سازمان یادگیرنده را سیستمی زنده و رو به تکامل می‌دانند که به‌طور مداوم از طریق دستیابی به دانش، عملکرد خود را بهبود می‌بخشد. دو عنصر «اندیشیدن به آینده یا آینده‌سازی» و «افزایش ظرفیت یادگیری» نقطه مشترکی است که همه نظریه‌پردازان سازمانهای یادگیرنده بر آن تأکید دارند. در هزاره جدید، سازمانهایی ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات

امیرحسین کریمی کاشانی؛ میر مهدی سیداصفهانی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 29-58

چکیده
  هدف از این تحقیق طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی صادرات می‌باشد که به بررسی عوامل مؤثر بر فرایند توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت خودرو با تدوین مدل مناسب منجر می‌شود. صاحبنظران در مقوله توسعه صادرات دیدگاههای مختلفی ارائه داده‌اند و هر یک از محققان سعی کرده‌‌اند تا به بررسی مقوله توسعه ...  بیشتر

بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای تهران و نقش آن در بهره‌وری دانشکده‌ها

محمدحسین پورکاظمی؛ غلامرضا شاکری نوائی

دوره 8، شماره 20 ، آذر 1383، ، صفحه 37-63

چکیده
  در حـال حاضر که کشور ما دوران حساسـی را می‌گذرانـد، نقش سازمانهای اداری، صنعتی و آمـوزشـی در چرخه اقتصـاد و توسعـه مملکت انکارناپذیـر است. امـا اینکه آیـا تمـام آنهـا در تـلاش بـرای حصول اهداف تعییـن شده موفـق بوده‌انـد، حقیقتاً جـای تأمل است، زیرا برخی از آنها در انجـام وظایف خویـش موفقتر از بقیـه جلوه می‌کنند. با نگاهی به سازمانهای ...  بیشتر