بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP

فرشاد گلستان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ زهرا نجفی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 205-225

چکیده
  سازمان های اداری درسال های اخیرشاهد تحولات فزاینده ای در جهان مدیریت بوده اند واصول ونظریات مختلفی برای موفقیت آنهادرنیل به اهداف ارائه شده است. شناسایی نیازها وعوامل موثر بررضایت مشتریان واتخاذ استراتژی های مناسب جهت برآوردن آنها، همچنین آگاهی ازموضع سازمان در عرصه رقابت ازمهم ترین فعالیت های سازمان ها می باشد. مرکز آمار ایران ...  بیشتر

جهت انتخاب بهترین تأمین کننده ANP به کارگیری در زنجیره تأمین

محمد باقرزاده آذر؛ بهروز دری

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 27-47

چکیده
  هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرایند تحلیل شبکهای (که یک متدولوژی تصمیم گیری چند معیاره است) برای ارزیابی مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده است. مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغههای کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. در این مطالعه، یک مدل فرایند تحلیل شبکهای به عنوان چارچوبی ...  بیشتر