جهت انتخاب بهترین تأمین کننده ANP به کارگیری در زنجیره تأمین

محمد باقرزاده آذر؛ بهروز دری

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 27-47

چکیده
  هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرایند تحلیل شبکهای (که یک متدولوژی تصمیم گیری چند معیاره است) برای ارزیابی مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده است. مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغههای کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. در این مطالعه، یک مدل فرایند تحلیل شبکهای به عنوان چارچوبی ...  بیشتر