تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای هم‌راستایی استراتژیک ‏فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان

امیر مانیان؛ ابوذر عرب سرخی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 195-226

چکیده
  هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان کار آسانی نیست و آگاهی از حوزه‌ها و ‏عوامل حیاتی برای مدیریت آن نقشی انکارناپذیر در افزایش ضریب موفقیت اقدامات این حوزه خواهد ‏داشت. باتوجه به اینکه مطالعات بسیار محدودی پیرامون عوامل حیاتی موفقیت برای هم‌راستایی ‏استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان به‌عمل آمده ...  بیشتر