-عوامل مؤثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی ‏اولیه‎(IPOs)‎‏ در بورس اوراق بهادار تهران‏

سعید باقرزاده1‏؛ محمدرضا نیکبخت2‏؛ ایرج نوروش3‏

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 77-107

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار ‏تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1376-1383 پرداخته است. یافته های ‏تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های ‏اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور ...  بیشتر