طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور)

محمد جواد حضوری؛ محمدعلی سرلک؛ جهان عبدی؛ علی قربانی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 263-284

چکیده
  هنگا‌می که اهداف و منافع کارمند از طریق ساختارهای رسمی یا غیررسمی سازمان تأمین نمی‌شود و به این نتیجه می‌رسد که کار او در آن سازمان قابل انجام نیست، تلاش می‌کند با ایجاد جنجال توجه مدیران ارشد و سایر ذی‌نفعان سازمان را به خود جلب کند. هدف این پژوهش دستیابی به نظریه‌ای د خصوص شناسایی دلایل‌ جنجال‌آفرینی کارکنان سازمانی، راه‌کارهایی ...  بیشتر

طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی

رضا نجاری؛ محمد جواد حضوری؛ علی صالحی؛ حسن دانایی فرد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 23-47

چکیده
  سرمایه روان شناختی از مفاهیم نوینی است که از هزاره سوم مطرح و از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان و اندیشه ورزان حوزه رفتار، مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارتقاء سرمایه روان شناختی با ...  بیشتر

بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ شعله زکیانی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 133-148

چکیده
  این تحقیق به بررسی نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و سپس شخصیت سالم سازمانی ویا بعبارت دیگر سلامت سازمانی را به عنوان عامل تعدیل کننده در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ادبیات این تحقیق ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه ارگان مورد بررسی قرار گرفته است که مشتمل بر نوعدوستی ، وظیفه شناسی ...  بیشتر