طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی :مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان )

غزل رضایی لری؛ سنجر سلاجقه؛ شیوا مداحیان

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 31-54

چکیده
  تقویت شاخص های حکمرانی خوب در مناطقی که دارای منابع طبیعی و ثروت های خدادادی ارزشمندی هستند و یا در صنعت خاصی فعالیت دارند و همچنین تطابق این شاخص ها با شرایط محلی و بومی این مناطق منجر به توسعه پایدار ملی و همه جانبه می گردد.هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب به منظور استحصال نظامند معادن با رویکرد توسعه پایدار است. روش این ...  بیشتر