کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-148

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ شعله زکیانی


بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 67-98

سید رضا سید جوادین؛ حمزه رایج؛ سید علی آقا‌میری؛ حمیدرضا یزدانی


بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 123-148

آرین قلی‌پور؛ رضا طهماسبی؛ عباس منوریان