ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو

محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ پرویز احمدی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 173-196

چکیده
  در سال "حمایت از کالای ایرانی" موضوع تمایل به ترجیح محصولات داخلی توجه بیشتری را طلب می­ کند. در این پژوهش برای تشخیص گروه­های مختلف مصرف ­کنندگان ازنظر تمایل به ترجیح محصولات داخلی، مقیاس جدیدی ارائه شده است تا نه یک دسته، بلکه دسته ­های مختلف مصرف­ کنندگان را ازنظر میزان ترجیح محصولات داخلی تشخیص دهد. در این پژوهش آمیخته، ...  بیشتر