سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو

قاسم زارعی؛ توکل شرفی؛ الله یار بیگی فیروزی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 184-217

چکیده
  در دنیای سازمانی، زنان از فرصت‌های بیشتری برای حضور و رقابت با مردان برخوردار شده‌اند. با وجود افزایش مشارکت زنان در سازمان­ها، پیشرفت و ورود زنان به مقام­های عالی با موانعی روبروست که تحت عنوان سقف شیشه­ای شناخته می­شود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع پیش­روی ارتقای زنان با استفاده از روش کیفی کیو در شرکت ملی ...  بیشتر

شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو

سمیرا نظیفی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ محمود رضا مستقیمی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 79-100

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه با استفاده از روش­شناسی کیو انجام شد. پارادایم حاکم بر پژوهش تلفیقی (کیفی- کمَی) بود.  جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان بانک بودند که به­صورت هدفمند و با تکنیک بحث گروهی متمرکز تعداد 9 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. براساس مصاحبه­های ...  بیشتر